Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN E.S.D.H. SLAAPADVIEZEN

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeen­komst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband hou­den met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

3. Dag: kalenderdag;

4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedu­rende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtsper­soon die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.Overeenkomst op afstand: een overeen­komst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samenge­komen;


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: E.S.D.H. Slaapadviezen

Handelend onder de naam/namen: Slaapadviezen, De Matrassenfabriek, Happy Sleepers, Droog en Aangenaam Slapen, Seminautic Matrassen, Warme Nachten, Matrashoes.nl, Matrastijk.nl, Matrasvernieuwer.nl, Slaapadviezen.Be,

Vestiging- & bezoekadres: Ekkersrijt 7423, 5692 HL Son en Breugel (showroom, bezoek enkel op afspraak)

Telefoonnummer: 0031 (0)40 29 123 25

Telefonische bereikbaarheid

Kantoor: maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 16:30 uur.

Buiten kantooruren is enkel de buitendienst beschikbaar.

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 77000129

Btw-identificatienummer: NL003157943B71


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toe­passing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeen­komst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijker­wijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elek­tronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeen­komst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgesla­gen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elek­tronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeen­komstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaar­den steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldig­heidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauw­keurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetail­leerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheids­getrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fou­ten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbon­den.


Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consu­ment van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elek­tronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheids­maatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wet­telijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een ver­antwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. De consument heeft geen herroepingsrecht daar de ondernemer op maat gemaakte producten produceert naar klantorder.

2. De consument kan tot 7 dagen na ontvangst van de bestelling melding maken mocht het product niet naar verwachtingen voldoen. Deze periode word aangeduid als de bedenktijd; desniettemin kan de ondernemer retouraanvragen in deze periode weigeren als zij deze ongegrond vind, dit in verband met het ontbreken van een herroepingsrecht.

3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het pro­duct heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;


Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepings­recht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 be­doelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de on­dernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepings­recht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het pro­duct. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dra­gen. 
Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan (€ 55,- eigen bijdrage per matras.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht nadat deze door de ondernemer is aanvaard, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbon­den.

Geldend voor matrashoezen:

7. Wanneer een bestelling geannuleerd wordt kan de ondernemer ter compensatie vragen om een vergoeding van € 12,50 administratiekosten.

8. Als de consument het product ontvangen heeft, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en het niet gaat om een productiefout, kan de ondernemer ter compensatie vragen om een vergoeding van € 12,50 administratiekosten en als er iets opnieuw verzonden moet worden, een vergoeding van de verzendkosten (€ 8,-).

9. Als een order met spoedlevering besteld was, word bij gebruik van het herroepingsrecht dit bedrag niet terugbetaald mits de levering ook binnen de spoed periode geleverd was. Hierbij geldt dat orders voor 08.00 's ochtends besteld, die werkdag geproduceerd en overhandigt worden aan PostNL. Spoedorders die na 08.00 's ochtends binnenkomen, worden de volgende werkdag geproduceerd en aan PostNL overhandigt voor levering. Spoedorders die op vrijdags na 08.00 's ochtends binnenkomen, worden pas de volgende werkdag geproduceerd en verstuurd.


Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektro­nische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbeta­ling hetzelfde betaalmiddel dat de consu­ment heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consu­ment.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefa­briceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslis­sing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de on­dernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schomme­lingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebon­denheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of dien­sten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschrif­ten. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleve­rancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wet­telijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortge­schoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de na­koming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccep­teerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbin­den en recht op eventuele schadevergoe­ding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terug­betalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermis­sing van producten berust bij de onder­nemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Uitzondering hierop is als pakketten niet opgehaald worden bij postbedrijven; wanneer de consument niet thuis is voor de levering zal het postbedrijf het pakket meerdere malen proberen te bezorgen. Als de consument telkens afwezig blijkt te zijn, zal het pakket na een aantal pogingen naar een ophaallocatie gebracht worden waar het nog enkele weken beschikbaar zal zijn. Als de consument het verzaakt om het pakket tijdig daar op te halen, zijn eventuele kosten die hieraan verbonden zijn voor de consument.

6. De ondernemer streeft ernaar om binnen 7 werkdagen orders te leveren. Langere leveringtermijnen kunnen veroorzaakt worden door:

 

a. Postbedrijven, daar de ondernemer niet zelf levert. Mocht de consument een verzendbericht hebben ontvangen, echter na 2 werkdagen nog geen pakket gekregen hebben, dan verzoekt de ondernemer de consument om contact op te nemen. Mocht de consument een order geplaatst hebben echter na 14 werkdagen niets van de ondernemer vernomen hebben, dan verzoekt de ondernemer de consument om tevens contact op te nemen.

 

b. Leveringen buiten Nederland en België. Als een consument ervoor kiest om een order buiten Nederland of België te laten verzenden, kan de levertijd van 7 werkdagen hierdoor overschreden worden. De ondernemer zal dit aan de consument kenbaar maken wanneer zij de order plaatsen. Extra kosten voor buitenland verzendingen zijn voor de consument; pakketten worden dan aangetekend verzonden via PostNL.

 

c. Vakantieperiode. Tijdens de winter- en zomervakantie is het mogelijk dat de verzendtijd van 7 werkdagen overschreden wordt. De ondernemer heeft de intentie om de consument hiervan tijdig te informeren als dit zich voordoet.

7. Spoedlevering bij matrashoezen: Voor de spoedlevering geldt dat orders die voor 08.00 's ochtends besteld zijn, die werkdag geproduceerd en overhandigt worden aan PostNL. Spoed orders die na 08.00 's ochtends binnenkomen, worden de volgende werkdag geproduceerd en aan PostNL overhandigt voor levering. Spoedorders die op vrijdags na 08.00 's ochtends binnenkomen, worden pas de volgende werkdag geproduceerd en verstuurd.
Mocht door omstandigheden een spoedlevering niet met spoed geproduceerd kunnen worden, dan word het aanbetaalde bedrag voor de spoedlevering (€ 8,-) binnen 5 werkdagen teruggestort op de rekening waarmee de bestelling betaald was. 


Artikel 14 – Duurtransacties: Opzegging en duur

1. Als de consument na het plaatsen van de order deze besluit te annuleren, kan de ondernemer vragen om een compensatie van € 12,50 administratiekosten.

 

2. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van pro­ducten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met in­achtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van pro­ducten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met in­achtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaar­den, dienen de door de consument ver­schuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuist­heden in verstrekte of vermelde betaalge­gevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalings­verplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incas­sokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een vol­doende bekend gemaakte klachtenproce­dure en behandelt de klacht overeenkom­stig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzien­baar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.